Dentanurse Dental Repair Kit Dentanurse Dental Repair Kit In stock £20.00
Oral B Superfloss Oral B Superfloss In stock £5.00
TePe Angle™ Blue Interdental Brushes - ISO size 3 TePe Angle™ Blue Interdental Brushes - ISO size 3 In stock £4.50
TePe Angle™ Green Interdental Brushes - ISO size 5 TePe Angle™ Green Interdental Brushes - ISO size 5 In stock £4.50
TePe Angle™ Pink Interdental Brushes - ISO size 0 TePe Angle™ Pink Interdental Brushes - ISO size 0 In stock £4.50
TePe Angle™ Red Interdental Brushes - ISO size 2 TePe Angle™ Red Interdental Brushes - ISO size 2 In stock £4.50
TePe Angle™ Yellow Interdental Brushes - ISO size 4 TePe Angle™ Yellow Interdental Brushes - ISO size 4 In stock £4.50
TePe Interdental Brushes Black Original - ISO size 8 TePe Interdental Brushes Black Original - ISO size 8 In stock £3.95
TePe Interdental Brushes Green Original - ISO size 5 TePe Interdental Brushes Green Original - ISO size 5 In stock £3.95
TePe Interdental Brushes Grey Original - ISO size 7 TePe Interdental Brushes Grey Original - ISO size 7 In stock £3.95
TePe Interdental Brushes Purple Original - ISO size 6 TePe Interdental Brushes Purple Original - ISO size 6 In stock £3.95
TePe Interdental Brushes Yellow Original - ISO size 4 TePe Interdental Brushes Yellow Original - ISO size 4 In stock £3.95
Tepe Interspace - Single Tufted Brush Tepe Interspace - Single Tufted Brush In stock £6.00
Tepe Universal Care Tepe Universal Care In stock £3.00 View Options